ខ្មៅនិងស


បានរៀបរាប់លម្អិត។ វាកំពុងកើតឡើង។ ខ្ញុំសង្កេតឃើញ។

សំលៀកបំពាក់: Hobbs London; អាវ: ស្វាយ; ស្បែកជើង: ខូលហាន់; ខ្សែដៃ: Ralph Lauren; ក្រវិល: Ralph Lauren; ចិញ្ចៀនគុជ: មេហ្គាតា (ស្រដៀងគ្នានៅទីនេះ); ក្រវ៉ាត់អូនីក (ចាស់); ខ្សែក (ចាស់); ប៉ូឡូញ: Essie (នាងបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង)

រក្សា​ទំនាក់ទំនង:

Instagram + Bloglovin + Facebook

Twitter + Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *